close  

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lyric “เดือน 9 เช้าที่ 11 (Deuan Gao Chao Tee Sip Et)” by Carabao | Romanization Lyric + Engsub

Title: เดือน 9 เช้าที่ 11 / Deuan Gao Chao Tee Sip Et (9/11)
Artist: Carabao
Album: สาวเบียร์ช้าง / Sao Beer Chahng (Chang Beer Girl)
Year: 2001

เดือน 9 เช้า têe 11
deuan gâo cháo têe sìp èt
9/11
World Trade ต้องพังทลาย
World Trade dtông pang tá-laai
The World Trade Center had to collapse
ฝีมือคนทะเลทราย ออกลายวินาศกรรม
fĕe meu kon tá-lay saai òk laai wí-nâat gam
Skillful people of the desert reveal their malicious sabatoge
มันเป็นสงครามความเชื่อ
man bpen sŏng-kraam kwaam chêua
It is a war of faith
ร้ายเหลือโลกตะลึงงัน
ráai lĕua lôhk dtà-leung ngan
An evil that leaves the world stunned
อาหรับ อเมริกัน จะให้ฉันเข้าข้างใคร
aa-ràp a-may-rí-gan jà hâi chăn kâo kâang krai
Arab, America, whose side will they have me take?

(*) ให้เข้าข้างคนมีผ้าโพกหัว
hâi kâo kâang kon mee pâa pôhk-hŭa
Have me take sides with the people wearing turbans,
มีแต่ปืนยาว มีแต่คัมภีร์
mee dtàe bpeun yaao mee dtàe kam pee
Having only long rifles and a holy book?
หรือเข้าข้างคนอำนาจศักดิ์ศรี
rĕu kâo kâang kon am-nâat sàk sĕe
Or take sides with the people with all the power and honor
ด้วยขีปนาวุธยุทโธปกรณ์
dûay kĕe-bpà-naa-wút yút-toh-bpà-gon
As well as the guided missles and ammunition?

เดือน 9 เช้า têe 11
deuan gâo cháo têe sìp èt
9/11
World Trade กลายเป็นความหลัง
World Trade glaai bpen kwaam lăng
The World Trade Center becomes a thing of the past
ยิ่งสูงก็ยิ่งล้มดัง ยิ่งใหญ่ ก็ยิ่งล้มตาย
yîng sŏong gôr yîng lóm dang yîng yài gôr yîng lóm dtaai
What is taller falls farther; the bigger something is, the more it collapses
สุดท้ายคือการแก้แค้น
sùt táai keu gaan gâe káen
The last thing is revenge
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
dtaa dtòr dtaa fan dtòr fan
An eye for an eye, a tooth for a tooth
อาหรับ อเมริกัน จะให้ฉันเข้าข้างใคร
aa-ràp a-may-rí-gan jà hâi chăn kâo kâang krai
Arab, America, whose side will they have me take?

(*)

(**) เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
wayn yôm rá-ngáp dûay gaan mâi jong wayn
Retribution likely held back by not taking revenge
กรรมย่อมระงับด้วยการไม่ก่อกรรม
gam yôm rá-ngáp dûay gaan mâi gòr gam
Sin likely held by by not sinning
พุทธรรมสอนไว้ดูก่อน
pút ta tam sŏn wái doo gòn
Buddha instructs us to look first
แม้แต่จอห์น เลนนอน
máe dtàe jon layn non
Even John Lennon,
ก็ยังร้องเพลง Imagine
gôr yang róng playng Imagine
the way he sings the song "Imagine":
จินตนาการว่ามวลมนุษย์
jin-dtà-naa gaan wâa muan má-nút
Imagine that humankind
จะอยู่กันอย่างสันติ
jà yòo gan yàang săn dtì
Shall live together in peace

(***) ฮูร์…มันอาจจะดูเหมือนเป็นนักฝัน
hoo … man àat jà doo mĕuan bpen nák făn
Hoo ooo ooo . . . . It may seem like I'm a dreamer
แต่ไม่มีวันที่จะโดดเดี่ยว
dtàe mâi mee wan têe jà dòht dìeow
But there isn't one day that I’m alone
หวังไว้วันหนึ่งมีเธอกับฉัน
wăng wái wan nèung mee ter gàp chăn
I hope one day there will be you and me
แล้วโลกใบนั้นจะรวมเป็นหนึ่งเดียว
láew lôhk bai nán jà ruam bpen nèung dieow
And that world will be as one.

(**, ***)

ฉันเข้าข้างจอห์น เลนนอน ดีกว่า
chăn kâo kâang jon layn non · dee gwàa
I'll take sides with John Lennon. That's a better idea

 
[NOTE: Special thanks and credit to Ann from Carabao Fans Worldwide Facebook group for graciously offering to share her translations here ~ :D]

0 Comments

Type and hit Enter to search

Close

DAILYMOTION VIDEO LINKS

ADD PINTEREST BUTTON ON IMAGE

TV SERIES & MOVIES WIDGET SCRIPT

SHOPEE AFIILIATE

IKLAN ADSENSE